1b. Procedura wydawnicza

Procedura wydawnicza

 1. Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch przyjmuje do wydania publikacje:
   • naukowe monografie, habilitacje, rozprawy doktorskie, prace magisterskie, raporty z badań, komentarze prawnicze.
   • podręczniki dla studentów i uczniów.
  1. Publikuje prace naukowe w formie elektronicznej e-booka (open access) oraz tradycyjnej (drukowanej).
  2. Redakcja przyjmuje teksty oryginalne i wcześniej niepublikowane.
  3. Teksty przyjmowane są w ramach naboru ciągłego.
  4. Zgłoszenie publikacji odbywa się drogą mailową przez przesłanie pliku elektronicznego (w formacie np. doc., docx, odt.) na adres mailowy redakcja@know-press.eu
  5. Dokument powinien zawierać precyzyjne określenie autorstwa, krótki opis publikacji lub/i wstęp, spis treści, oraz pełny tekst publikacji wraz z informacją dotyczącą ewentualnego materiału ilustracyjnego i prawnej możliwości wykorzystania go.
  6. Złożona publikacja zostaje poddana weryfikacji przez program antyplagiatowy (https://rapidus.org/ ) oraz wstępnej ocenie redakcji pod względem oryginalności, przydatności dla czytelników, uporządkowania materiału.
  7. Proponowana publikacja zostaje przekazana do recenzji formie zanonimizowanej zgodnie z przyjętym formularzem recenzji oraz zasadami recenzowania publikacji w Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch
  8. Po otrzymaniu recenzji zostaje ona przekazana autorowi, który ma możliwość ustosunkowania się do uwag recenzenta w pisemnej odpowiedzi na recenzję. Na podstawie recenzji, odpowiedzi autora i ich analizy zostaje podjęta ostateczna decyzja o publikacji bądź rezygnacji z wydania.
  9. W razie decyzji o rezygnacji autor zostaje o niej niezwłocznie powiadomiony, a Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch zobowiązuje się do tego, że nie wykorzysta materiałów przysłanych przez autora.
  10. W przypadku pozytywnej opinii zakładającej jednak wprowadzenie zmian w publikacji Wydawnictwo ustala z autorem zakres zmian i termin ich wprowadzenia. Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch ma możliwość rezygnacji z wydania, jeśli autor odmawia wprowadzenia ważnych zmian proponowanych przez recenzenta. Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch ma również możliwość przekazania tekstu po wprowadzeniu zmian do kolejnej recenzji.
  11. Pozytywna opinia przynajmniej jednego recenzenta jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych.
  12. Zostaje zawarta umowa wydawnicza z autorem o przeniesienie lub nabycie praw autorskich.
  13. Kolejne etapy procesu wydawniczego:
   • opracowanie redakcyjne;
   • skład tekstu i łamanie;
   • korekta językowa i techniczna na złożonym tekście;
   • korekta autorska na złamanym tekście wykonana przez autora;
   • projekt graficzny okładki;
   • druk publikacji (druk książek trwa średnio około 2 tygodni).
   • przekazanie autorowi egzemplarzy autorskich zgodnie z zawartą umową wydawniczą;
   • książka przekazywana jest zgodnie z podziałem nakładu do Autora oraz bibliotek, zgodnie z wykazem bibliotek uprawnionych do otrzymania egzemplarza obowiązkowego.