Polityka prywatności i prawa autorskie

LABORATORIUM WIEDZY ARTUR BORCUCH

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej www.know-press.eu jest Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch, ul. Sienkiewicza 29/15, 25-007 Kielce, NIP: 8641745904; REGON: 369274326.

 

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) oraz krajowymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, także ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

Administrator danych osobowych zbiera i przetwarza dane osobowe Autorów abo mogła zostać zawarta umowa pomiędzy stronami oraz w zakresie związnym z uczestnictwem w projekcie badawczym i/lub publikacją tekstu naukowego lub tekstu popularno-naukowego.

 

Autor/współautor upoważniony przez pozostałych współautorów do ich reprezentowania (autor korespondencyjny) zgłoszonego „tekstu” oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa do tesktu, które nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem.

Tekst jest dziełem oryginalnym i nie narusza praw autorskich innych osób, ani nie jest ograniczony prawami na rzecz osób trzecich.

Tekst nie był wcześniej publikowany pod tym samym lub innym tytułem.

Tekst nie jest obecnie przedmiotem postępowania w innym wydawnictwie.

Autor/współautor zgłasza tekst do monografii i tym samym potwierdza, że:

– tekst został przygotowany zgodnie z zasadami edytorskimi obowiązującymi w czasopiśmie.

– wyraża zgodę na przekazanie tekstu do recenzji, na podstawie której redakcja podejmie decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do publikacji.

– wyraża zgodę na dokonanie przez redakcję koniecznych zmian tekstu wynikających z opracowania redakcyjnego.

– zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania korekty autorskiej tekstu, po jego akceptacji przez redakcję.