1d. Zasady recenzowania

Zasady recenzowania

Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch przyjęło następujące etapy i formy recenzowania przesłanych utworów naukowych:

I. Recenzja wewnętrzna. Utwory naukowe podlegają wstępnej, wewnętrznej procedurze oceny przez kolegium redakcyjne oraz recenzji sporządzonej przez recenzenta (specjalistę z danej dziedziny/dyscypliny z tytułem zawodowym mgr. lub stopniem naukowym dr.).

Kryteria wewnętrznej oceny wydawniczej dotyczą:

  1. tematyki – utwór musi mieć charakter naukowy; powinien zwierać innowacyjne i nowatorskie metody badań, które wnoszą wkład w istniejący stan wiedzy. Oceniana jest także ważność poruszanej tematyki dla rozwoju poszczególnych dziedzin nauki.
  2. utwór naukowy powinien być przygotowany poprawnie zarówno pod względem metodycznym, jak i warsztatowym (technicznym).
  3. utwór naukowy powinien być oryginalny, a jego poziom nie powinien budzić wątpliwości.

Pozytywna recenzja sporządzona przez recenzenta (specjalistę z danej dziedziny/dyscypliny z tytułem zawodowym mgr. lub stopniem naukowym dr.) kwalifikuje utwór do rozpoczęcia dalszych procedur:

  1. podpisanie umowy wydawniczej,
  2. skierowania przesłanego tekstu do recenzji naukowej zewnętrznej.

 

II. Recenzja zewnętrzna. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji wewnętrznej, publikacje naukowe podlegają kolejnej, zewnętrznej procedurze recenzji sporządzonej przez recenzenta (specjalistę z danej dziedziny/dyscypliny ze stopniem naukowym dr hab. lub tytułem naukowym prof. zw. dr hab.). 

Utwór może być recenzowany przez jednego lub dwóch recenzentów. Wyboru recenzenta dokonuje Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch. Wynik zewnętrznej recenzji naukowej decyduje o:

  1. przyjęciu publikacji do druku bez poprawek,
  2. przyjęciu publikacji do druku z wymaganymi poprawkami, a Autor zobowiązany jest do ich wprowadzenia,
  3. odrzuceniu publikacji, jeśli recenzja jest negatywna.

 

Recenzje utworów naukowych wykonywane są w oparciu o model wzajemnej anonimizacji recenzentów i autorów. Zarówno Autor/Autorzy jak i recenzenci wzajemnie nie znają swoich tożsamości (double blind review proces) .

Recenzja powinna być rzetelna. Recenzenci posiadają minimum stopień naukowy doktora habilitowanego oraz odpowiedni dorobek w dyscyplinie naukowej, której dotyczy monografia.

Recenzenci nie są związani w żaden sposób (formalnoprawny oraz osobisty) z podmiotami naukowymi, w których zatrudnieni są Autorzy monografii. Lub Specjaliści są dobierani w taki sposób, żeby uniknąć konfliktu interesów.

Recenzje są sporządzane na odpowiednim formularzu stosowanym przez wydawnictwo (wzór: Formularz recenzji). Wykorzystanie formularza przez recenzenta nie jest obligatoryjne.

Autorzy otrzymują wyniki recenzji za pomocą poczty email. W przypadku publikacji przyjętych do druku z wymaganymi poprawkami, Autorzy mają wyznaczony czas na odpowiedz na recenzję oraz dokonanie poprawy pracy (do 2 tygodni od momentu otrzymania recenzji).

W procedurze recenzowania Wydawnictwo kieruje się wskazówkami zawartymi w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, wydanym w 2011 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.