1c. Zasady etyki publikacyjnej

Zasady etyki publikacyjnej

  • Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch stosuje zasady etyki publikacyjnej przeciwdziałające nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE) [link: https://publicationethics.org/core-practices].
  • Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch stosuje jednolite i transparentne dla wszystkich autorów standardy kwalifikowania tekstów do druku.
  • Wszystkie utwory naukowe (monografie autorskie, monografie wieloautorskie, rozdziały w monografiach wieloautorskich) zamieszczane w naszych publikacjach są opiniowane przez specjalistów z danej dziedziny/dyscypliny i przyjmowane do druku po akceptacji kolegium redakcyjnego i recenzentów.
  • Każdy przesłany przez Autora utwór naukowy podlega procedurze recenzji zgodnie z przyjętą w Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch procedurą.
  • Utwór naukowy podlega weryfikacji antyplagiatowej, wykryte plagiaty zgłaszane są Autorom oraz jednostkom naukowym, w których afiliowani są Autorzy.
  • Utwory naukowe podlegają kontroli pod względem ghostwriting i guest writingu.
  • Z Autorami podpisywana jest umowa wydawnicza, w której Autorzy przekazuję na rzecz wydawcy majątkowe prawa autorskie oraz zakres licencji, w tym licencje typu open access.
  • Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE, w przypadku wykrycia nierzetelności naukowej Autora.
  • Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch korzysta z programu antyplagiatowego: https://rapidus.org/